Jak vidí zdravotnictví v našem kraji naši zastupitelé

mikrofonRozhovor s členy Zdravotního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, zastupiteli  Lenkou FIALOVOU DiS. a MUDr. Leošem VOBORNÍKEM (nestraníky za KSČM)

Fungující nemocnici potřebuje každý občan Královéhradeckého kraje.

Jaká je struktura zdravotnictví v Královéhradeckém kraji?

Voborník: Struktura krajského zdravotnictví je poněkud atypická. Máme tady státní formu – fakultní nemocnici, řízenou přímo ministerstvem zdravotnictví. Pak tady máme bývalé okresní nemocnice, dnes nemocnice oblastní a jednu menší – původně městskou ve Dvoře Králové a ostatní jsou bývalé okresní nemocnice - Rychnov, dnes už spojenou s Náchodem, Trutnov a Jičín. Největším krajským zdravotnickým zařízením je náchodsko-rychnovská nemocnice, která má i řadu satelitů – spadá pod ni nemocnice Broumov, psychiatrická léčebna v Novém městě a LDN v Opočně a Jaroměři. Je to obrovský konglomerát.

Fialová: Zřizovatelem oblastních nemocnic je Královéhradecký kraj. Jsou to akciové společnosti a jejich akcie jsou v majetku kraje. Tyto akcie spravuje Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s., který si pro řízení nemocnic kraj založil.

Hlavní problémy oblastních nemocnic vidíte kde?

Fialová: Je jich mnoho, vypíchnu dva. Prvním je nedostatek zdravotnického personálu – lékařů a sester, druhým to, že nemocnice s sebou táhnou velkou finanční ztrátu, která vznikla v minulých letech. Tuto ztrátu se snažíme v posledních čtyřech letech umořovat. Do zdravotnictví vstupuje spousta dalších subjektů, problémy nevznikají jenom v nemocnicích. Nemocnice si nasmlouvávají výkony se zdravotními pojišťovnami a za ty jsou placeny. Pojišťovny tak určují rozsah péče o občany.  Pokud v nemocnici poskytnou více léčby, než bylo nasmlouváno, pojišťovny je neuhradí. Těžko odmítnout pacienta, když léčbu potřebuje. Tuto léčbu pak hradí kraj. Systém financování zdravotnictví je velmi složitý.

Voborník: Obrovským problémem jsou personální obtíže. Momentálně nám chybí 35 lékařů. Jedná se o atestované lékaře – specialisty, jejichž nedostatek nemůžeme vyřešit třeba čerstvými absolventy, i když bychom byli rádi, kdyby k nám přicházeli. Časovanou bombou je 52 lékařů, kteří jsou ve věku nad 60 let. V současné době nám tedy chybí s předpokládanou náhradou starších lékařů 87 atestovaných odborníků. A minimálně stejný počet sester. Bohužel sestry a lékaři ze škol v kraji – dvou středních zdravotních škol a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy – vycházejí, ale do krajských nemocnic nenastupují. Objevuje se dluh z minula, kdy jsme podlehli dojmu, že lékařů a sester je dostatek a personál nemocnic není potřeba zvlášť stabilizovat či získávat nový a nyní se nám to začíná mstít. Přitom odborná příprava sestry je minimálně šestiletá u lékaře desetiletá, aby byli použitelní v našich nemocnicích.

Jak problém s personálem řešit?

Fialová: V současné době se snaží nemocnice řešit problém různými pobídkami pro zaměstnance. Ovšem je už deset minut po dvanácté a osobně se domnívám, že žádný bendit nenahradí lidem, pracujícím ve zdravotnictví, základní plat. Dnes lidé musejí mít základní sociální jistotu a tou je výše platu. A jestliže jsou odměňováni méně než ve fakultních nemocnicích a méně než v soukromých pobytových sociálních zařízeních, pak je nezbytně nutné postupně zvedat základní tarify. Benefity, jako důchodové připojištění či příspěvky na cokoliv apod., jsou pro zaměstnance jistě příjemné, ale nejsou jistotou. Lidé by měli být především odměněni za práci, kterou vykonali. Proto také v současné době bojujeme za to, aby v rozpočtu na příští rok nebyla snížena částka na vyrovnávací platby do zdravotnictví. Už dnes jsou nově nastupující lékaři jednorázově odměněni částkou od 20 do 60 tisíc, ale ani to neřeší situaci, protože pokud jejich základní plat zůstává pod úrovní výdělku v jiných zdravotnických zařízeních, pak nástup zvažují. Dobrý zaměstnanec musí mít odměněn. Proto mají většinou platy dvě části: základní a motivační.

Pomohlo by situaci řešit zřízení absolventských míst pro lékaře?

Voborník: Jistěže by to dlouhodobě pomohlo, ale znovu zdůrazňuji, že už je skoro pozdě. Absolventská místa už měla pár let fungovat. Koaliční partner se k těmto návrhům chová trochu macešsky.

Pomůže zvýšit platové tarify úhradová vyhláška?

Fialová: Ministr opět slibuje prostřednictvím úhradové vyhlášky ministerstva zdravotnictví nárůst tarifních platů, což je potěšitelné, ale to náš problém ještě prohlubuje. Platy lékařů a sester ve fakultní nemocnici (FN) se zvýší více, než platy v oblastních nemocnicích, protože už dnes jsou citelně vyšší.

Voborník: Nehledě na to, že pokud FN zvedne tarify o 5 %, pak naše zvednutí tarifů o 5 % znamená v našich nemocnicích max. 3,5 %. Lidé nám tedy budou dál a dál utíkat. Nehledě na to, že v okolních krajích si už jednotlivé nemocnice přetahují vzájemně přeplácením personál. A my, protože tady máme FN, nejsme schopni konkurovat, to bychom museli skoro celý rozpočet kraje nalít do zdravotnictví. Nehledě na to, že třeba v Rychnově se kraji slučováním, přes naše varování, podařilo úplně zlikvidovat systém akreditací, které v létě vypršely. My nyní nejsme schopni na gynekologii nebo porodnici akreditovat lékaře, což znamená, že musíme „koupit" hotového a ten je podstatně dražší než třeba absolvent po škole, který by v našem zařízení profesně rostl.

Jsou tedy problémy v nekoncepčním řízení holdingu majitelem, krajem?

Fialová: Uvedu jeden příklad. Pokud se nepletu, tak dvorská nemocnice nutně potřebuje nové laboratoře již léta. Asi v roce 2009 byl hotový projekt na jejich výstavbu a žádalo se o stavební povolení. A pak vše utichlo. Letos hygiena hrozí uzavřením laboratoří. Vše se řešilo narychlo vstupem, prostřednictví finančního daru, soukromého investora.

Voborník: Podmínkou daru přitom je, že se zároveň s laboratořemi vybudují i základy nových operačních sálů. Ty sice stavět nemusíme, ale budou připraveny základy – dárce na rozdíl od gestora myslí do budoucna, i když pomáhá hasit požár. Zvláštní kapitolou je dostavba náchodské nemocnice, která se neustále odkládá. Nechci rozebírat proč, ale faktem je, že kvůli odkladům musí kraj investovat na zajištění péče zhruba 15 milionů do renovace starých sálů a provozů, aby nemocnici udržel v chodu.

Zdravotnictví je v gesci koaličního partnera, ale vy oba jste členové Zdravotního výboru a Dozorčí rady Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje.  Co byste dělali lépe?

Voborník: Každopádně bychom se snažili zajistit zdravotnictví dlouhodobý rozvoj a perspektivu. Aktuálně pak zajistit peníze a ne říkat, že nám snížené prostředky stačí. Za poslední dva tři roky za svého koaličního partnera však jen hasíme požáry v holdingu a nemocnicích a ještě za to sklízíme posměch a jeho nedůvěru. Jako názorný příklad může posloužit bývalý ředitel holdingu. Přitom na řadu rizik jsme upozorňovali předem, že se nejedná o správného člověka na místo s takovými pravomocemi. Rok trvalo, než to připustil i koaliční partner. A přitom je to vlastně banalita.

Fialová: Těžko říci, nebyli jsme u zdroje všech informací. Přesto jsme na spoustu problémů, které dnes řešíme, upozorňovali. Osobně se domnívám, že hlavním problémem je nedostatečná komunikace, chybějící vize při plánování, důslednost kontroly. Už jenom hierarchie, která tady je: představenstva nemocnic mají své pravomoci, holding jako vedení má nějaké pravomoci, rada kraje jako valná hromada má nějaké pravomoci, ale zodpovědnost je naprosto odlišná.

Jak jsou vnímány dozorčí rady (DR)?

Voborník:  Jsem nejen členem DR holdingu, ale také DR oblastní nemocnice Náchod. Předsedové představenstev na dozorčí rady -  důležitý poradní a kontrolní orgán hledí jako na parazita, jehož názory není nutné brát vážně. Jako přiklad mohu uvést videokonference mezi rychnovskou a náchodskou nemocnicí, zavedení mikročipů na docházku a další zbytečnosti, které vypadají spíše jako „malá domů" pro kamarády, ale neřeší problémy nemocnic a jejich finanční přínos je více než sporný. Když poukážeme na chyby, nikoho to nezajímá. Přitom by měl ignoraci oprávněné připomínky dozorčí rady pocítit předseda příslušného představenstva velmi citelně. Ovšem gestor si to zjevně nemyslí.

Pokud je mi známo, bude se připravovat nová koncepce krajského zdravotnictví.

Fialová: Současné koncepci, kterou jsme ještě jako opoziční strana doslova pomohli vydupat ze země, končí platnost s koncem letošního roku. Tehdy vznikl materiál, který byl velice kvalitní a pomohl nám za doby vlády ministra Hegera uchránit krajské nemocnice před zbytečnou redukcí lůžek. V současné době se pracuje na koncepci nové, která by měla platit od roku 2016 do roku 2020. Nástřel nové koncepce nám bude představen tento měsíc. Chceme, aby byla jednodušší - čtivá, protože máme na co navázat. Co hodláme přenést z původní koncepce, je zachování současných „okresních" nemocnic. Do svých regionů patří, mají svoji spádovost a pro zajištění zdravotní péče v kraji jsou klíčové. Sloučením rychnovské nemocnice s náchodskou jsme tu první zachránili před insolvencí, i když vyvstaly jiné problémy, ale nemocnice ve svém území zůstala zachována.

Voborník: Rychnovská nemocnice má štěstí, že se rozšiřuje průmyslová zóna Kvasiny, a proto ji čeká investiční injekce přímo z vlády, bude se stavět např. anesteziologicko-resuscitační centrum. Měl by tam být centrální příjem pacientů a další moderní prvky.

Taťána LANKAŠOVÁ


Zobrazeno 3266 x
Nahoru