Krajský zdravotnický holding očima zástupců KSČM

zdravotnictviZákladní funkce a teze fungování Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s.

                                                       aneb

                                          Jak se na to díváme my, zástupci KSČM

Cílem tohoto článku je představit čtenáři náš pohled, myšlenky a představy o fungování holdingu, které se snažíme prosadit.

 

Co je Zdravotnický holding

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. IČ: 25997556 (dále jen holding) je společností, která má základní kapitál v hodnotě 263 922 000,- Kč, což rozhodně není málo. Předmětem podnikání je Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Zapsán do obchodního rejstříku byl dne 16. září 2003. Pracuje v něm k dnešnímu dni celkem šest osob ve složení 2 členové představenstva a čtyři zaměstnanci. Pro holding pracují jako externisté ještě 6 lidí z nemocnic, kteří jsou v režimu dohod o provedení práce. Jejich součinnost s holdingem je velmi důležitá, zejména proto, že externisté „žijí“ přímo v nemocnicích, jsou tak v přímém kontaktu s nemocniční realitou a nejlépe znají potřeby jednotlivých nemocnic.

Hledá se „opět“ nový předseda představenstva

Nyní není obsazen post předsedy představenstva holdingu. MUDr. Jiří Skřivánek MBA rezignoval na svou funkci dne 11. 3. 2015. Ve funkci byl od 1. 5. 2014. Obsadit opuštěný post předsedy představenstva nebude po nabytých zkušenostech z posledních 10 měsíců vůbec jednoduché. Z profesního hlediska hledáme minimálně tři v jednom ve smyslu:   ekonom - krizový manažer – vrcholný diplomat. Hledáme člověka s vysokým morálním kreditem, charakterem, kolegialitou, empatií a láskou ke svému povolání. Někoho jako byl třeba Tomáš Baťa nebo Henry Ford.

Funkce holdingu

I přes mnoho diskusí kolem holdingu jako takového, se domníváme, že má svou neoddiskutovatelnou roli v celém nemocničním soukolí. K dnešnímu dni jsou v nemocnicích sjednocena ekonomická data, personalistika, nákup zdravotnického materiálu, dodávky a zásobování léků do všech nemocnic. Holding se snaží propojit nemocnice manažerským informačním systémem (MIS) a nemocničním informačním systémem (NIS).

Základní dlouhodobé funkce holdingu.

1.     Kontrolní: dohlížet, koordinovat a sjednocovat chod nemocni, koncipovat směry rozvoje jednotlivých nemocnic v oblasti dlouhodobých investic s důrazem na jejich rentabilitu.

2.     Vyjednávací: vést“ trvale“ jednání se zdravotními  pojišťovnami, FNHK, ZZSKHK a případnými ostatními poskytovateli zdravotní péče v KHK, či v sousedících krajích a případně být jako arbitr při jednání mezi zaměstnaneckými skupinami v nemocnicích a jejich vedením.

3.     Servisní: Připravovat soutěže (NIS, laboratorní chemie, logistika, počítačový HW)

               Pomoc při přípravě Koncepce zdravotnictví 2016 -2020

               Pomoc nemocnicím v řešení a při vyjednávaní věcí nejen na KÚ KHK

4.     Finanční polštář pro nemocnice (kontokorent, půjčky)

5.     Dohled nad nákupem přístrojů (zda bude zakoupený přístroj využit, zda je ekonomicky rentabilní, zda není již v některém zařízení využíván a byl by nadbytečný) a pronájem přístrojů

6.     Dohled nad investicemi do budov (např. výstavba ON Náchod) a celkovým rozvojem nemocnic

7.     Správce akcií

8.     Příprava a spolupráce na EU projektech a cílené vyhledávání možností čerpání z nich.

Další, z našeho pohledu, důležitou funkcí holdingu je koordinace řízení a centralizace všech našich pěti nemocnic (Rychnov n/K, Náchod, Trutnov, Jičín a Dvůr Králové nad Labem)

K tomu, aby všechno běželo jako po drátku ve prospěch nejen pacientů, je potřeba zajistit dobrou komunikaci mezi vedením nemocnic. Komunikaci, kde dané slovo a dohoda bude platit jako za starých časů, aby byl personálu dodán pocit jistoty zaměstnání, klidu na práci, jistoty růstu odbornosti a erudice.

Náš přístup k pacientům a zaměstnancům

Je potřeba si uvědomit, že zdravotnictví není klasická komodita pro podnikání, má svá specifika, do kterých vstupuje mnoho subjektů s dosti silnou rozhodovací pravomocí (MZ, pojišťovny, SÚKL, akreditační komise), proti kterým se nebojuje, s nimi se domlouvá, případně vyjedná. Zatímco na úřadu práce stojí řady nezaměstnaných, ve zdravotnictví lidé chybí. Je úplně jedno, zda jde o lékaře nebo střední zdravotnický personál, jeden bez druhého se stejně neobejde. V současné době již chybí personál i ve FN, natož v našich nemocnicích. Je proto namístě deklarovat, že nezastáváme názor, že „když se kácí les – létají třísky“. Personální otázka je velmi citlivé téma a je potřeba k ní také tak přistupovat. Ani zde, stejně jako v životě, neplatí, že svět je jen černobílý. Zdravotnictví se nedá srovnávat se špuntárnou, kde se vyrobený zmetek jednoduše vyhodí. Škody ve zdravotnictví jsou zcela nevratné a mnohdy i fatální, prakticky vždy medializované a dlouhodobě škodící.

Proto je potřeba si vážit a ocenit dobré, usměvavé sestřičky, stejně jako ochotné a pro věc zapálené lékaře. Prstem pak klidně ukázat na personál chybující a nevstřícný, ale hlavně nestrkat všechny do jednoho pytle a dělat neuvážené kroky, které mohou nemocnici v krátké době zničit (odchod lékařů či sester).

Budoucnost holdingu

Jedním z úkolů holdingu musí být i spolupráce na Koncepci zdravotnictví Královéhradeckého kraje pro roky 2016 -2020, která se nyní připravuje. Zde by měla být úloha holdingu jasně daná. Holding by měl specifikovat a koordinovat jednotlivé obory v nemocnicích podle potřeby a spádovost, eventuelně i rentability. Budoucnost holdingu vidíme i v iniciativě přípravy na čerpání finančních prostředků z EU. V majetku Královéhradeckého kraje jsou budovy nemocnic, kraj přispívá ročně desítky miliónů nemocnicím na opravy, nákup přístrojů nebo na IT techniku z vlastního rozpočtu. Přitom třeba na zateplování budov z Integrovaného regionálního operačního programu ve spolupráci s operačním programem životního prostředí je na snížení spotřeby energií vyčleněno 623 mil. EUR. Kdo jiný by měl znát lépe potřeby svých dcer (nemocnic), než vlastní matka (holding)?

Pokud by tento stav nastal a holding by přinášel nemocnicím svojí aktivitou a činností úspory, hlasovali bychom pro záměr placení příspěvků za člena představenstva jako zástupce holdingu v představenstvu nemocnic klidně i nohama. Ostatně placené je vedení holdingu již dnes, kromě jiného, i za hledání úspor v nákladech nemocnic. Jde-li totiž z holdingu pokyn na nemocnice ušetřit v roce 2015 nejlépe 5 % zdravotnického materiálu, měl by být tento požadavek založen na znalosti provozu. Ruku v ruce s úsporným opatřením by měla pak jít i informace, kde jim pro změnu holding „ulehčí“. Proto je snaha soutěžit laboratorní chemii či hardware a software. Se zahájeným záměrem soutěží souhlasíme a čekáme na výsledky. Holding by měl nepochybně také stále vyvíjet tlak na jednotlivé nemocnice, aby i nadále probíhala centralizace, komunikace a pochopitelně i na to, aby se v nemocnicích zjednodušeně řečeno dobře hospodařilo a vyměňovaly se zkušenosti z provozu a řízení mezi jednotlivými nemocnicemi. Nemněl by připustit, aby se nůžky mezi jednotlivými nemocnicemi rozevíraly. Iniciativy a experimenty vedení nemocnic držet přiměřeně na uzdě.

Tím ovšem neříkáme, že jsme proti zavedení nových věcí, jen bychom rádi, aby se vše na základě relevantních dat včas a pořádně prodiskutovalo. Vystřelit z kanonu umí kde kdo, ale zaměřit tak, aby koule dopadla tam kam má, je již umění.

Závěrem

I když nemáme v krajské koalici ve své gesci zdravotnictví, jak je nám často zdůrazňováno, snažíme se svojí práci členky a člena dozorčí rady ZH KHK a.s. a zdravotního výboru Královéhradeckého kraje vykonávat svědomitě a se vší zodpovědností. Nejsme sice ve zdravotnictví hlavou rodiny, ale domníváme se, že i ostatní členové rodiny mají právo přijít s podnětem, připomínkou či kritikou. Snažíme se hledat a navrhovat řešení, která budou mít i po našem odchodu z uzavřeného manželství své opodstatnění a smysl ve vztahu k nemocnicím v jednotlivých regionech Královéhradeckého kraje.

Lenka FIALOVÁ a Leoš VOBORNÍK, zvoleni do Dozorčí rady Zdravotnického holdingu Královéhradeckéhokraje a.s. a Zdravotnického výboru KHK za KSČM

Zobrazeno 3371 x
Nahoru