Nedostatečná podpora rodin s dětmi

children 817365 1280Česká republika se dlouhodobě potýká s nízkým počtem narozených dětí. Založení rodiny lidé z různých důvodů odkládají do stále pozdějšího věku. Jedním z hlavních bývá skloubení pracovního a rodinného života, které je velmi složité především pro ženy.
Ty jsou nuceny přerušovat pracovní kariéru často na mnoho let, aby mohly pečovat o děti.

Rodiny se tak často potýkají se zvýšenou finanční zátěží, která se odráží mimo jiné i ve vysokém ohrožení chudobou. Rodinná politika každé společnosti by měla poskytovat rodinám podporu jak v oblasti finanční, tak v oblasti služeb, které jim umožní účinně slaďovat rodinný a profesní život. Jak tato podpora ale vypadá v praxi? České veřejné výdaje na podporu rodin s dětmi jsou v rámci EU sice mírně nadprůměrné – 3,14 % HDP (průměr EU je 2,76 %), ale podpora se koncentruje na daňové úlevy formou vysoké slevy na dani na dítě a na manžela nebo manželku bez příjmu. Sociální dávky - peněžitá podpora v mateřství a rodičovský příspěvek - pak směřují k rodinám s nejmenšími dětmi do čtyř let bez ohledu na jejich příjem. Právě tyto dávky jen slabě reflektují sociální potřebnost a výše přídavků na děti je příliš nízká na to, aby pomohla rodinám dostat se nad hranici chudoby. Velkým problémem se stává skutečnost, že na služby pro rodiny s dětmi jde pouze zhruba polovina toho, co dávají v průměru země EU. To se projevuje především v nedostatečné kapacitě zařízení pečující o malé děti. Podíl pouhých 2,9 % dětí do tří let věku navštěvujících jesle nebo jinou formu péče o děti je druhý nejnižší v EU, kde to je 30 %! Ve věkové kategorii od tří do šesti let je český podíl 78 % dětí devátý nejnižší v EU, kde je průměr 83 %. Přitom je dokázáno, že zvýšení kapacity předškolních zařízení znamená čistý přínos pro veřejné rozpočty. Za každé dodatečné místo ve školce cca 10 000 Kč! K tomu je třeba přičíst další bonus v podobě vyšších příjmů samotných rodin a snadnější skloubení rodinného a pracovního života.

V důsledku takto nesprávně zaměřené prorodinné politiky se musí Česká republika potýkat s propadem v zaměstnanosti žen v období mateřství, s vysokou nezaměstnaností žen s dětmi, s výraznými mzdovými rozdíly mezi muži a ženami, s extrémně nízkou mírou využívání částečných úvazků a třeba i s tím, že kvůli těmto komplikacím nechtějí mít ženy více dětí nebo je mít vůbec.
Strany a hnutí ucházející se v letošních volbách o hlasy většinou nekladou velký důraz na podporu služeb pro rodiče z veřejných finančních zdrojů a na zřizování kvalitních jeslí a školek. Pro KSČM to je však jeden z důležitých bodů programu. Volba 20. a 21. 10. 2017 je tedy jasná.

Soňa Marková

Zobrazeno 1858 x
Nahoru