Program KSČM pro volby do Poslanecké sněmovny

volby 2013KSČM nabízí svá životaschopná řešení k oživení ekonomického růstu, rozšíření demokracie a zvýšení životní úrovně většiny obyvatel České republiky. KSČM tak usiluje o naplnění zájmů a potřeb občanů, i těch, kteří v podmínkách kapitalismu nemají možnost zabezpečit vlastní poctivou prací své rodiny přiměřenou životní úrovní, uplatnit se podle dosaženého vzdělání a kvalifikace.

Za současnou krizi nemohou ožebračovaní občané. Nemalý podíl na ní ale mají korupčníci, tuneláři i bankéři. Problémy nezaměstnaných a sociálně vyloučených řešme odstraněním jejich příčin! KSČM odmítá tezi šířenou pravicí   o šetřící a hospodárné pravici a rozhazovačné levici, která zadlužuje stát. Lidé potřebují práci a solidní mzdu, ne sociální dávky!
Korupční vláda Petra Nečase, která vzešla z voleb v roce 2010, byla jen vyvrcholením pravicové politiky, která dlouhodobě poškodila politické, sociální i ekonomické zájmy většiny obyvatel České republiky. Zavlekla zemi do pasti nesystémových škrtů a protilidových opatření, která vedou k ekonomické stagnaci a snižování životní úrovně většiny občanů.
Neslavný konec této vlády poodhalil systém těsných vazeb na tzv. kmotry politických stran a lobbistické skupiny s kriminálním pozadím. Ukázal na prohnilost politických elit, které se chopily moci po roce 1989. Na tuto skutečnost KSČM dlouhodobě poukazovala a kritizovala ji.
KSČM si je vědoma, že neexistuje jednoduché řešení. Její program proto obsahuje komplex řešení krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých. K prvním krokům KSČM bude patřit zrušení asociálních opatření pravicových vlád a zabránění privatizaci zbytku veřejných služeb.
Střednědobá opatření navrhovaná KSČM směřují k nastartování vyššího výkonu české ekonomiky, podpoře investic a zvýšení zaměstnanosti a sociálních jistot zaměstnanců i dalších občanů na základě principů sociálního státu. Jen prostřednictvím těchto opatření může dojít k únosnému snižování zadlužování České republiky a umořování jejího dluhu.
Strategickým cílem KSČM je socialismus, demokratická společnost svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní, postavená na maximální občanské samosprávě, prosperující a sociálně spravedlivá, pečující o zachování a zlepšování životního prostředí, zabezpečující lidem důstojnou životní úroveň a prosazující bezpečnost a mír.
KSČM jako strana nezatížená korupčními aférami typickými pro ostatní parlamentní strany, čitelná a plnící své sliby, předkládá občanům České republiky tento program pro období po předčasných volbách do Poslanecké sněmovny.
           

Obnovme důvěru v politiku a stát!

 

Poctivost se musí vyplácet

 
KSČM se soustředí zejména na:
 • Prosazování zákona o majetkových přiznáních pro všechny občany nad určitou výši hodnoty majetku, rozšíření informací o majetkových poměrech politiků, veřejných činitelů a úředníků s významnými pravomocemi.
 • Prodloužení promlčecí lhůty u tzv. privatizačních zločinů a provedení inventury prodejů státního majetku. Novelu zákona o finanční kontrole ve veřejné správě.
 • Vyvození osobní a trestní zodpovědnosti konkrétních činitelů státu i místních samospráv za nekompetentní rozhodování a závažná pochybení.
 • Prosazení zákona zakazujícího anonymní listinné akcie, který zároveň zprůhlední vlastnickou strukturu podniků.
 • Dodržování transparentnosti výběrových řízení (včetně podlimitních) a zavedení účinného systému veřejného sledování zakázek od zadání až po realizaci.
 • Vytváření takových podmínek pro Policii ČR, Hasičský záchranný sbor a celý Integrovaný záchranný systém, které povedou ke zvýšení jejich akceschopnosti.
 

Práci, ne sociální dávky

 
KSČM se soustředí zejména na:
 • Zajištění kvalitního vzdělání a stabilních pracovních míst. Odbornou přípravou dle poptávky trhu práce zvýšit zaměstnatelnost pracovních sil.
 • Prosazení práva na práci a spravedlivé odměňování za ni. Zastavení stagnace reálné úrovně mezd a platů pracujících a řešení nepřiměřených rozdílů v odměňování.
 • Podporu prorůstových, chytrých a inovativních investic a podporu exportu jako základu obnovy síly a konkurenceschopnosti naší ekonomiky.
 • Iniciování vytvoření veřejné komerční banky bez poplatků, se zaručeným zhodnocením vkladů a dostupnou úrokovou mírou na poskytované úvěry.
 • Prosazování státem garantované potravinové bezpečnosti a soběstačnosti, obnovení přísných potravinářských norem kvality potravin.
 • Podporu konkurenceschopnosti malého živnostenského, municipálního a družstevního podnikání.
 

Budoucnost mládí, jistoty stáří

 
KSČM se soustředí zejména na:

 • Zrušení tzv. regulačních poplatků ve zdravotnictví a stropů pro odvody na zdravotní a sociální pojištění zavedené pravicovými vládami.
 • Dlouhodobou stabilizaci 1. státního důchodového pilíře a umrtvení nového 2. pilíře na soukromé spoření, který vyvádí peníze ze solidárního systému a vyplatí se (pokud nezkrachuje) pouze úzké skupině obyvatel.
 • Zavedení institutu tzv. minimálního důchodu nad úroveň životního minima (s jeho postupným zvyšováním až na 10 000 Kč měsíčně).
 • Revizi schváleného zákona o tzv. církevních restitucích a urychlení zrušení příspěvku státu na činnost církví.
 • Odmítnutí školného ve všech podobách při řádném průběhu studia.
 • Zajištění kvalitních veřejných a sociálních služeb dostupných všem potřebným občanům.
 

Odpovědnost k prostředí, ve kterém žijeme

 
KSČM se soustředí zejména na:
 • Prosazování strategie udržitelného rozvoje spojené s vizí dlouhodobého ekonomického rozvoje v souladu se sociální soudržností a ekologickými standardy.
 • Efektivnější protipovodňovou ochranu a zlepšení vodních poměrů v krajině. Ochranu zdrojů pitné vody a vodních zdrojů.
 • Nalezení společensky přijatelné a úměrné meze těžby nerostných surovin.
 • Podporu ekologických funkcí zemědělství, ekologické krajinotvorby a urbanistiky a na ochranu biodiverzity.
 • Podporu ekologicky šetrných druhů dopravy, zejména kombinované dopravy, vnitrozemské vodní dopravy a železniční dopravy.
 • Prosazování ekologicky šetrných a finančně únosných způsobů získávání energie a snižování energetické náročnosti výroby i spotřeby ve všech oblastech.
 • Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie, avšak bez dodatečného růstu cen energií pro spotřebitele.

 

Více rozhodovacích pravomocí lidem

 
KSČM se soustředí zejména na:

 • Přijetí ústavního zákona o obecném referendu a zjednodušení vyhlašování místních a regionálních referend.
 • Posílení účasti občanů na tvorbě politických rozhodnutí, posílení veřejné kontroly, transparentnosti práce zastupitelstev a jejich orgánů.
 • Zahájení diskuse o upřesnění či zdokonalení Ústavy ČR a klíčových zákonů s cílem upevnit demokratický právní stát a obhájit princip svobodné soutěže politických stran v rámci parlamentního systému.
 • Opatření směřující k postihu subjektů poskytujících nevýhodné půjčky a k zamezení neoprávněných a předražených exekucí majetku.
 • Tvrdé postihy pro spekulanty s byty a proti zneuživatelům sociálních dávek všeho druhu.
 

Ano světu, ne zbraním

 
KSČM se soustředí zejména  na:

 • Důsledné uplatňování Charty OSN a posilování klíčové role OSN, respektování a dodržování mezinárodního práva pro všechny země.
 • Zamezení jakýchkoliv snah o výstavbu cizích vojenských základen na území ČR a účasti na vojenských zásazích na cizím území bez mandátu RB OSN.
 • Překonaní agresivních bezpečnostních bloků a prosazování modernější, kolektivní celoevropské organizace bezpečnosti. 
 • Pokračování tradic helsinského mírového procesu zejm. v oblasti mírové diplomacie a lidských práv, bez recidiv studené války.
 • Důsledné prosazování politiky nevměšování do vnitřních záležitostí jiných zemí a odpor vůči všem formám terorismu, včetně státního.
 • Posílení boje proti fašismu, rasismu, nesnášenlivosti a diskriminaci.
 
 
Zobrazeno 2787 x
Nahoru