Volby do Evropského parlamentu

kscm-tresne-euVolební program KSČM pro volby do Evropského parlamentu v roce 2014

Preambule:

Náš život dnes stále více ovlivňuje dění na nadnárodní úrovni. O tom, zda v dobrém či ve zlém, rozhoduje naše schopnost dát tomuto procesu kvalitní společná pravidla. Volební kampaň a volby do Evropského parlamentu 2014 probíhají v době, kdy je Evropa dlouhodobě zasažena hlubokou krizí. Zmatek a nejistota se promítly i do evropského integračního projektu, který měl být projektem míru a společenského pokroku. Byl však uzurpován pravicovými mocenskými elitami a finančními kruhy a zdeformován vlivem evropských byrokratů. Sílí jak regionální a sociální rozdíly, tak i rozdíly mezi národy a probouzí se národní egoismus a xenofobie jako vážná hrozba demokracii.


Evropská unie se od svého vzniku dostává na dosud nejvážnější křižovatku svého vývoje. KSČM sice nestála v čele rychlého začlenění České republiky do struktur Evropské unie, respektovala však vůli občanů. Proto dnes považujeme za nezbytné znovu vrátit smysl evropské integraci, budovat ji zdola od občanů, odstraňovat nespravedlnosti, a posílit tak důvěru v evropské instituce a zvýšit i dosud klesající volební účast v evropských volbách.
 
Nadcházející volby budou probíhat v době 10. výročí přijetí ČR do EU a měly by se stát součástí strategického zápasu za lepší budoucnost Evropy. KSČM je stranou podporující objektivní procesy vzájemně výhodné integrace, ale byla a je kritická k současné podobě Evropské unie. Naše členství v EU je přitom realitou, a účast zástupců KSČM v evropských zákonodárných strukturách je proto logickou součástí našeho politického působení. KSČM se tím hlásí k pozitivnímu řešení složitých otázek demokratičtějšího a sociálnějšího fungování evropské integrace i k posílení procesu sjednocování evropské levice proti ofenzivě neoliberalismu i proti projevům neofašismu a neonacismu.
Odmítáme kritiku neoliberální a krajní pravice, pro kterou je EU příliš sociální a příliš omezující pro volný trh jako podmínku co nejvyššího zhodnocování kapitálu. Máme zájem na takovém prohloubení integrace, která přispěje k prosazení vyšší úrovně sociálních, ekonomických a kulturních práv občanů i mírového vývoje. Chceme přebudovat Evropu na základě solidarity a suverenity lidu, na základě rovnosti a spolupráce. Jsme za Evropu mírovou, a humanitní, Evropu práce i chránící životní prostředí, Evropu sociální a socializující. S podporou vašeho hlasu bude KSČM prosazovat:

I. Lidská práva, podmínky pro občany a regiony

 • Zaručit všeobecný přístup k základním lidským právům na základě Evropské charty lidských práv jako pilíře výstavby EU a lidská práva v souladu s Mezinárodním paktem o hospodářských, sociálních a kulturních právech.
 • Demokratizací evropských institucí a respektováním svrchovanosti lidu, občanské spravedlnosti a budováním prostoru svobody a práva dosáhnout skutečně rovnoprávné unie občanů a států Evropy.
 • Prosazovat demokratické principy s účinným zapojením veřejné aktivity - včetně participační demokracie v institucích i v podnicích, přímé demokracie a lidových hlasování a účasti občanů na koncipování a uskutečňování politiky.
 • Posílit pravomoci Evropského parlamentu proti Evropské komisi, která příliš centralizuje moc a je vzdálená požadavkům obyvatel Evropy.
 • Vyrovnáním šancí členských zemí EU v procesu evropského rozhodování překonávat nátlak a nadvládu evropských velmocí.
 • Podporovat organizaci evropských veřejných debat o důležitých problémech, které se dotýkají občanů EU, a vést lidové kampaně k alternativním návrhům
 • V souladu s Evropskou chartou lidských práv hájit svobodu přijímat informace, vyhledávat pluralitní média, mít právo na informace z veřejného sektoru a postavit se snahám o omezování svobody internetu.
 • Základním cílem politiky soudržnosti musí být snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi regiony. Spravedlivá je rozvojová strategie, která bude zohledňovat zájmy jednotlivých regionů a přispívat k rozvoji nejchudších regionů.
 • Regulovat mezinárodní migraci ze zemí mimo EU koncepčně a s ohledem na dodržování lidských práv. Efektivní azylové řízení, rozlišit azylanty od sociální turistiky a postihovat nelegální migraci a důsledně se jí bránit.
 • Do rozvoje regionů zapojit lepší využití peněz z fondů EU, zbavit byrokratické zátěže systém udělování dotací a projednávání projektů do operačních programů, prosadit jejich rychlou a průhlednou administrativu
 • Významnou hodnotou je sociální i územní soudržnost a stabilita hranic – nepřipustit zneužití politiky tzv. euroregionů k narušování územní celistvosti jednotlivých zemí.
 • Přijmout opatření k boji proti diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.
 • Postavit se nebezpečí rasismu, xenofobie, fašismu a revanšismu. Zasazovat se proti agresivnímu antikomunismu, represím proti pokrokovým hnutím a jejich představitelům.
 • Jasné ne účelové revizi dějin Nedopustit přepisování ději, zejména v souvislosti s II. světovou válkou. Ocenit historická antifašistická vystoupení a zabránit rehabilitaci válečných zločinců, fašistických hnutí a jednotlivců.

II. Za sociální Evropu

 • Základní práva občanů musí zahrnovat právo na práci a spravedlivou mzdu, přiměřený volný čas, právo na sociální zabezpečení a záruku univerzálního přístupu k bezplatným veřejným službám, jako je zdravotní péče a vzdělání.
 • EU musí aktivněji bránit sociálnímu dumpingu ze strany zemí, které založily svou strategii rozvoje konkurenceschopnosti na nedodržování základních lidských práv, včetně sociálních a pracovních práv.
 • Prioritou je řešení problémů nezaměstnanosti, chudoby a společenského vyčlenění. K tomu maximálně využít politického prostoru EU k obraně a dalšímu rozvoji sociálního státu.
 • Zvýšit právo na odborovou organizaci a stávku na pracovišti, podpora odborovému hnutí.
 • Politika minimálních mezd v Evropě ve výši zajišťující pracovní motivaci a důstojnou odměnu za práci podle podmínek jednotlivých zemí.
 • Zkrátit pracovní týden a pracovní dobu ve všech členských zemích.
 • Vytvořit systém záruk pro mladé jako například programy na podporu odborné přípravy, praxe, pomoc při získávaní pracovních zkušenosti. Stejně tak prosazovat právo na získání prvního zaměstnání.
 • Vzdělání a zdravotnictví musí sloužit občanům, ne zisku, a proto je nutné zamezit liberalizaci těchto služeb.
 • Právo všech občanů na důchod v přijatelné výši, jakožto ochrana občanů před chudobou ve stáří a zajištění slušné životní úrovně.
 • Přijmout alespoň minimální evropské standardy na poskytování zdravotnických služeb.
 • Pokračovat v důrazném prosazování a zajištění bezpečnosti a finanční dostupnosti léků a zdravotních prostředků.
 • Požadavek na urychlené přistoupení všech států EU k plnění Barcelonské deklarace v oblasti předškolní výchovy (kapacity školek pro 30 % dětí do 3 let, a pro 90 % dětí od 3 let).
 • Za lepší využití Evropského sociálního fondu (finanční nástroj EU na podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj lidských zdrojů).
 • Prosazovat sociální politiku založenou na rovnosti pohlaví a potírání všech forem diskriminace, zahrnující všechny skupiny ve společnosti. Ochrana práv dítěte.
 • Migrantům ze zemí mimo EU přidělovat pracovní povolení v rozsahu, který jsme schopni pojmout, a v profesích, které jsou přínosem. Účinná kontrola tzv. práce na černo. Stanovit jasná pravidla pro čerpání zdravotního a sociálního pojištění legálními migranty.
 • Podporovat veřejnou diskusi o evropské iniciativě za tzv. bezpodmínečný základní příjem s cílem z dlouhodobého hlediska garantovat všem občanům EU uspokojení jejich základních materiálních potřeb k vedení důstojného života.

III. Ekonomika pro lidi, konkurenceschopná i udržitelná

 • Prosadit nový model ekonomického rozvoje, který zajistí produktivní cíle vytvářením dostatečného počtu pracovních míst, posílením role vědy, výzkumu a inovací, šetrně k životnímu prostředí.
 • Řešení ekonomických problémů, boj proti finanční a ekonomické krizi bez asociálních škrtů a se spravedlivým rozdělením odpovědnosti. Ekonomika sloužící zvýšení životní úrovně lidu a ne finančním trhům.
 • Upravit Pakt stability tak, aby nebyl na úkor sociální stability a hospodářského rozvoje, prohloubení rozpočtové koordinace a disciplíny. Podpora konkurenceschopnosti EU nejen na unijní ale i národní úrovni.
 • Jednotný rámec finančního systému v Evropě, respektující rozpočtovou moc národních parlamentů, spravedlivé sladění národních daňových politik a omezující jak daňový dumping, tak daňové ráje. Zorganizovat evropský konvent o restrukturalizaci popř. vymazání veřejných dluhů.
 • Podporovat zavádění daně z finančních transakcí, mimořádnou evropskou daň na velké majetky k financování plánu evropské obnovy, projednat možnost emitování evropských dluhopisů k financování rozvojových evropských projektů.
 • V rámci systému boje EU proti daňovým únikům, posílit spolupráci s OLAF (evropské protikorupční služby). Přijetí balíčku opatření proti podvodům v oblasti DPH.
 • Demokratická kontrola Evropské centrální banky, jedním z úkolů musí být vedle stability měny také spolupráce na hospodářském rozvoji a snižování nezaměstnanosti.
 • Vytvoření veřejného bankovnictví jak na národní, tak i evropské úrovni – podpořit evropskou iniciativu pro založení Evropské veřejné banky společenského rozvoje.
 • V rámci bankovní unie podporovat zrušení vazby soukromého finančního sektoru a veřejných financí a vytváření dostatečně silného soukromého fondu k zajištění stability bank, podporovat přitom státem garantované pojištění vkladů do 100 tis. Euro.
 • Jednotný a veřejný evropský dohled pro všech 8 000 bank. Kontrola obchodů s finančními deriváty, odděleného investičního bankovnictví a prevence nevyváženosti z důvodu nedostatku kapitálu bank a jejich dopadu do národních ekonomik.
 • V rámci evropské energetické politiky zajistit pro Evropu bezpečný a dlouhodobý přísun energií a zároveň řešit udržitelným a věcným způsobem problémy klimatických změn
 • V energetickém mixu posilovat roli jaderné energetiky – bezemisního zdroje energie. Podporovat obnovitelné, zelené zdroje energie - ostrovní solární systémy (na domech, halách) namísto velkých solárních elektráren zabírající důležitou ornou půdu.
 • Mezi minimální standardy v rámci EU prosazovat právo na zásobování energií - opatření, která by zajistila dostupnost elektřiny a využití dodávek plynu.
 • Zvyšovat energetickou účinnost a přijatelné ceny pro občany.
 • Podpora zelených technologií jako prostředku pro nastartování růstu a zajištění zaměstnanosti.
 • Ve Společné zemědělské politice EU (CAP) sblížit subvenční politiku, přímé platby musí jít na zemědělskou činnost. Odmítnout limity přímých plateb, které znevýhodňují státy s většími průměrnými hospodářskými jednotkami. Zásadně odmítnout odbourávání II. pilíře zaměřeného na tvorbu krajiny.
 • Zasadit se za o mezinárodní (evropskou) ochranu ohroženého půdního fondu a vodních zdrojů. Omezit spekulace s potravinářským zbožím. Zastavit dovoz podporovaných biopaliv.
 • Podporovat využití domácích surovin a zdrojů, podporovat recyklaci. Vodu stanovit jako veřejný statek, určit základní kritéria pro hospodaření s vodou.
 • Požadovat, aby státy EU posilovaly svoji potravinovou soběstačnost v produktech našeho zeměpisného pásma. Podporovat rozvoj potravinářského průmyslu využívajícího místních surovin.
 • Pokračovat v důrazném prosazování ochrany spotřebitelů, nadále rozvíjet efektivnost systému RAPEX (systém včasného varování).
 • Podporovat MSP (malé střední podniky), zjednodušovat podnikatelské prostředí. Podporovat družstevní hnutí a participaci zaměstnanců ve firmách.

IV. Evropa míru, Evropa ve světě

 • Integrovaná Evropa s vlastní subjektivitou má vlastní globální odpovědnost za prosazování hodnot míru, spravedlivosti, solidarity a lidských práv. Jejím základním nástrojem je udržovat mezinárodní mír a bezpečnost dodržováním mezinárodního práva v souladu s Chartou OSN.
 • Povyšovat roli mezinárodních mechanismů pro řešení globálních problémů, jako jsou klimatické změny, chudoba, terorismus, organizovaný zločin, obchod s drogami atd.
 • Posilovat mezinárodní režim nešíření jaderných zbraní a dalších druhů zbraní hromadného ničení, odzbrojení, dodržování mezinárodních smluv.
 • Posilovat mezinárodní vztahy založené na přátelství, partnerství a vzájemné spolupráci, podporovat aktivity OSN v této oblasti (UNICEF, aj.).
 • Prosazovat mírové řešení konfliktů. Preventivní diplomacií se zapojením OSN a EU jako subjektu mezinárodního práva je nutno předcházet problémům v citlivých oblastech světa.
 • Zahraniční politiku EU opírat o mírové řešení při respektu politických a demokratických hodnot, prosazování kulturního vlivu a tzv. dialogu civilizací.
 • Za nepolitické působení humanitárních misí a humanitárních organizací.
 • Omezit pravomoci Vysokého představitele pro zahraniční věci v prezentaci tzv. společné zahraniční politiky EU.
 • Bezpečný svět stavět na rozvoji vzájemně výhodné hospodářské, vědecko-technické spolupráci a pomoci chudým zemím, výměně informací a dialogu se složkami občanské společnosti včetně nevládních organizací.
 • Odmítnutí agresivních vojenských paktů a prosazování pružnější, modernější organizace zajišťování celoevropské bezpečnosti, než je NATO, bez návratů k recidivám studené války.
 • Pojetí kolektivní bezpečnosti Evropy v celoevropském rozměru a na základě celosvětové bezpečnosti bez strategie NATO, která umožňuje účelové vojenské zásahy mimo území současných členů NATO.
 • Proti militaristickému formování vojenských složek EU - zahraniční mise EU mimo Evropu musí mít výlučně humanitární, ne vojenský charakter jako přívěsek paktu NATO.
 • Usilovat o likvidaci všech cizích základen na území členských států EU a o zákaz rozmísťování jaderných zbraní a systému proti mezikontinentálním raketám. Za bezjaderné pásmo v Evropě – nejen ve střední Evropě – a další kroky v omezování zbraní hromadného ničení.
 • Prosazovat mezinárodní režim kybernetické bezpečnosti (Cyber security), respektující právo na svobodu informací a otevřený internet.
 • Podporovat takovou politiku rozšiřování EU, která respektuje odlišnosti potenciálních členů, připravenost na přijetí standardů EU a probíhá na základě demokratického rozhodování uchazečské země.
 • Podporovat poctivý a spravedlivý obchod se světem - odložit rozhodnutí o velkém transatlantickém trhu s USA, upřednostnit jednání v rámci WTO a bilaterální smlouvy o volném obchodu.
 • Prosazovat rovnoprávný vztah k nečlenským státům EU a otevřenou spolupráci s dalšími částmi světa. Reflektovat důležitost Východního partnerství a mezinárodních organizací jako Rada Evropy, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Visegrádská čtyřka.
 • V rámci toho zkvalitnit koncepci politiky sousedství vůči příslušným zemím – včetně zemí východní Evropy a Balkánu.
 • Vztahovat požadavek bezpečné a spravedlivé Evropy i na ty, kteří oprávněně usilují o azyl a chtějí dodržovat zákony a evropské normy. Současně striktní kontrola nelegální migrace a přijetí opatření zpřísňujících pohyb cizinců páchajících trestnou činnost.

V. Rudozelená alternativa pro Evropu

 • Podporovat v Evropě systémovou alternativu na solidárním, demokratickém, mírumilovném a ekologickém základě, která prakticky překročí současný monopol globálního kapitálu a neoliberálního konsensu ohledně civilizačního vývoje.
 • Dlouhodobě prosazovat skutečně zásadní a komplexní proměnu společenských poměrů, a vytvořit tak reálné podmínky pro svobodný a plnohodnotný život každého člověka.
 • V rámci prosazování velkorysé nové vize, socialismu v 21. století, myslet i jednat internacionálně, dát tak globalizaci a nadnárodní integraci alternativní a různým inspiracím otevřený obsah.
 • Za tím účelem konstruktivně spojovat různé sociální a pokrokové síly odhodlané tvořit nový, nekapitalistický svět, který osvobodí práci i přírodu z podřízenosti zájmům kapitálu.
 • Omezit možnosti manipulace a násilí radikální demokratizací, otevřením nových sfér emancipace a rozvoje občanské společnosti. Chránit hodnoty, které vzešly z evropské půdy, jako projev úcty k lidské důstojnosti a racionální péči o základy, na nichž stojí evropská společnost
 • Využít evropského prostoru pro sdílení všelidských hodnot a světového kulturního dědictví, pro vědeckou a kulturní spolupráci, intelektuální komunikaci a otevřený a tolerantní dialog různých kultur a civilizací.
 • Nový ekonomický rozvojový model postavit na celospolečensky usměrňovaném trhu a větší podpoře společenského vlastnictví v rámci garantované vlastnické plurality.
 • Podporovat různé formy hospodaření kolektivu zaměstnanců, samosprávných podniků, družstev, společností s podílem zaměstnaneckých akcií, obcí, regionů i dalších sdružení občanů se zapojením i neziskového sektoru.
 • Prosazovat rovnoprávnost všech forem vlastnictví s cílem formování evropské společnosti jako sociálně spravedlivého společenství s novými, progresivními společenskými vztahy.
 • Prosazovat v rámci systémové alternativy koncept trvale udržitelného rozvoje. - naplnění lidských potřeb musí probíhat tak, aby se nesnížil potenciál naplnění potřeb budoucích generací.
 • Soulad sociálně ekonomických a ekologických cílů znamená udržitelný rozvoj energetiky, průmyslu, dopravy a zemědělství a posílení jejich veřejné kontroly podle sociálních i ekologických kritérií.
 • Podporovat nové, vůči přírodě šetrné zelené technologie a restrukturalizovat ekonomiku při zásadním omezování plýtvání a umělého konzumu a při posunu k nemateriálním, duchovním hodnotám života.
 • Nový rozvojový model bude bránit nejhorším dopadům lidské bezohlednosti vůči přírodě. Přírodu chápat jako hodnotu samu o sobě, prosazovat etický přístup ke zvířatům a ochranu vody, půdy i živočišných a rostlinných druhů.
 • Celospolečenská i komunitní kontrola přírodních podmínek opřená o rozvoj samosprávy a školní výchovu a osvětu Evropanů k ekologické odpovědnosti.
 • Nestabilita klimatu a problém přírodních katastrof včetně záplav vyžaduje systém včasného a spolehlivého varování a sanitární systém na národní a celoevropské úrovni.
 • Rozvíjet rovnoprávnou a solidární spolupráci s ostatními komunistickými stranami, levicovými stranami, evropskou levicí.
Zobrazeno 3329 x
Nahoru