Vytisknout tuto stránku

Zhodnocení volebního období 2008-2012 z pohledu krajských zastupitelů

logo kscm clanekCo se povedlo: S lidmi pro lidi

Iniciovali jsme přijetí výzvy zastupitelstva KHK na podporu lékařů při akci „Děkujeme, odejdeme" .
Klub zastupitelů KSČM zaplatil Dětské klinice FN v Hradci Králové speciální teploměr pro nedonošená miminka (sbírka mezi zastupiteli KSČM).
Dále uvedené akce, či výsledky jednání pochopitelně neovlivnili pouze zastupitelé za KSČM, většinou to byly soustředěné tlaky výboru i příslušného odboru, ale mnohdy byl iniciátorem někdo z našich zastupitelů.

 • Zachování školy v Lázních Bělohrad
 • Zklidnění situace v Obchodní akademii HK, i když za cenu sloučení dvou škol
 • Zklidnění situace ve Speciální ZŠ v Červeném Kostelci – opět sloučení
 • Záchranilo se učiliště (dnes  Podorl.vzděl. centrum) v Dobrušce, i když s vedením školy jsou občas drobné nesrovnalosti (z hlediska počtu učňů)
 • Snaha dotovat vzdělávací programy pro pěstounské rodiny, aniž bylo stanoveno, kdo může být pěstounem
 • Zachování „Hlucháku" pro potřeby školství – hrozil prodej celého areálu
 • Citlivá optimalizace i když víme,že bude muset být razantnější
 • Zastavení prací na geologickém průzkumu těžby břidlicových plynů metodou hydraulického štěpení
 • Vyhlášení přírodní památky Plachta 3
 • Zavedení soutěže obcí a měst „Čistá obec, čisté město, čistý kraj", ročně vyhodnocované a finančně odměňované krajem
 • Pozastavení záměru výstavby spalovny komunálních odpadů v Opatovicích
 • Rozhodnutí o výstavbě suchého protipovodňového poldru v Mělčanech, dále budeme pokračovat v úsilí o změnu projektu na výstavbu retenční vodní nádrže
 • Řeší se kontaminace zdrojů pitné vody v Rychnově nad Kněžnou, Elton Nové Město nad Metují, Třebechovice pod Orebem, Červený Kostelec, Nový Bydžov, Lázně Bělohrad
 • Upřesnění a dopracování některých směrnic a řádů Zastupitelstva a Rady KHK
 • Důsledná kontrola usnesení Zastupitelstva a Rady
 • Kontrolní výbor svojí činností získal významný respekt a autoritu ze strany zastupitelů a zaměstnanců úřadu
 • Pomohli jsme k zahájení příprav. prací pro výstavbu nového planetária v HK
 • Přispěli jsme k zakoupení cenného obrazu pro galerii ruského umění v Náchodě.
 • Podařilo se docílit toho, že dotace z grantů na památky, i na varhany, se rozdělovaly rovnoměrně, tzn. do 50 % církevní objekty, druhá polovina světské památky
 • Granty na živou kulturu se rozdělovaly přijatelně po celém území kraje
 • Podařilo se prosadit a hlavně finančně podpořit vydání třech knih paní Marie Kubátové
 • I náš postoj pomohl zachránit vilu Anička v HK, stejně tak i rozšíření prostor pro divadlo Drak.
 • Podařilo se zajištění dostatečných prostor pro IMPULS v „Hlucháku"
 • Pomohli jsme k rozšíření Muzea 1866 na Chlumu
 • Řada kulturních akcí se díky podpoře výboru a následně i zastupitelstva zachránila před zánikem např. Vamberk – Mezinárodní setkání krajkářek (sice se upravil kalendář, místo každoročně je jednou za dva roky, druhý rok jsou Dny krajky (krajkářek z ČR  SR), ale fungují, a určitě jsou po těch dvou letech bohatší a přínosnější
 • Pro případ ohrožení se podařilo vypracovat funkční systém předávání informací o povodňovém nebezpečí ze strany dotčených obcí
 • Máme svoje zastoupení v představenstvech nebo dozorčích radách všech a.s. jejichž zřizovatelem je KHK
 • Obchvat České Skalice – silnice I/33
 • Zavedení integrace a optimalizace veřejné dopravy na celém území Královéhradeckého kraje
 • Spojení společnosti OREDO,s.r.o. s Pardubickým krajem a propojit systém integrace a optimalizace na oba kraje
 • Zaktualizovat systém práce s vozovkou – zatřídění silniční sítě do IV.kategorií dle významu v rámci kraje
 • Provést rekonstrukce vozovek a mostů za cca 1,2 mld Kč v rámci kraje
 • Oživit Správu silnic KHK,p.o. k účinnější přejímce prací od SÚS KHK,a.s.
 • Udržet rozsah železniční dopravy na optimálním stavu
 • Ve výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch se podařilo prosadit změnu dotačního titulu z POV (pořízení územních plánů) pro obce nad 500 obyvatel s více než třemi katastrálními územími
 • V oblasti volnočasových aktivit a sportu se podařilo prosadit zmenšení rozdílu přidělovaných finančních prostředků pro sport a volnočas. aktivity, ale i tak jde nepoměrně víc do sportu
 • V oblasti finanční a rozpočtové se v prvé řadě podařilo zamezení poskytování finančních půjček, které posléze byly převáděny na dary, dále důsledněji řešit změny rozpočtu kraje a zabránit tak nadměrnému zvyšování zadluženosti kraje
 • V oblasti dopravy, správy a údržby dohledem DR nad ekonomikou silnic hospodárněji vynakládat finanční prostředky na provoz organizace SUS a.s., hospodárnější řešení skladového hospodářství, objektivnější rozdělování investičních prostředků z rozpočtu  kraje.
 • V oblasti zdravotnictví: se podařilo zlepšit spolupráci mezi jednotlivými krajskými  nemocnicemi a tím zlepšení jejich hospodaření,  především v náchodské nemocnici.
 • Postupné zvyšování platů lékařů a zdr. personálu
 • Postupné vybavování specializovaných pracovišť špičkovou technikou
 • Koncepce zdravotnictví kraje (bez našeho rozcupování na zdravotním výboru /ZV/) by byl přijat bezcenný dokument. Díky dopracování je dnes silným argumentem při vyjednávání s pojišťovnami)
 • členům ZV za KSČM se podařilo prosadit změnu v přidělování dotací nemocnicím a to podle potřeby a zadluženosti
 • ZV navázal spolupráci s řediteli nemocnic
 • Udržení sociální péče na dobré úrovni, i přes postupné snižování státních příspěvků (domovy důchodců,  ústavy sociální péče, pečovatelské služby)
 • Podařilo se prosadit víceleté plánování

Nepovedlo se nebo vnímáme jako neúspěch:

 • Zamezit finanční podpoře církevních škol
 • Zabránit zápisu nové církevní školy do rejstříku škol KHK
 • V „Dlouhodobém záměru rozvoje školské soustavy v kraji" prosadit nižží podíl víceletých gymnázií ve prospěch učňovských oborů a odborného vzdělávání
 • Zachovat nemocnici v Opočně, zabránit přiřazení nemocnice v Bydžově k Jičínu
 • Přijmout potřebná opatření k zachování školního statku v Hořicích
 • Zahájit výstavbu ani jedné retenční vodní nádrže
 • V kultuře chybí výraznější finance pro příspěvkové organizace (filharmonie,divadlo a Drak) a nepodařilo se (ani výboru, ani odboru) dotlačit k větší spoluúčasti město, přestože je největší procento návštěvníků z HK
 • Ve školství důraznější optimalizace – slučování škol moc neřeší – bude to těžký úkol, i po stránce politické pro příští období.
 • Nepodařilo se zamezit zřizování soukromých škol na úkor rušení studijních  oborů v krajských školách, atd.
 • Dostavba dálnice D11 až do Hradce Králové a pokračování směr Jaroměř a R11 na Trutnov
 • Zahájení prací na R35 Úlibice – Hradec Králové
 • Nepodařilo se dostatečně dobře řešit situaci hospodaření nemocnice v Rychnově n/Kněž.
 • Jako neúspěšné vnímáme i vyjednávání se ZP o financování zdravotnictví
 • Nepodařilo se zabránit přesunu finančního zatížení na pacienty (celostátní záležitost) a zabránit prodlužování čekacích lhůt na výkony, vzhledem  k  nedostatku financí od zdravotních pojišťoven
 • V daleko větší míře prosadit rozvoj jednotlivých regionů v KHK především v návaznosti na současnou situaci zaměstnanosti
 • V sociální oblasti většina dotačních titulů končí v rukou církevní charity a zatímco ostatním neziskovkám se dotace snižují, katolické křesťanské charity dostávají přidáno
 • Rodinná politika (rodinné pasy)-místo slev na vstupné nebo v restauracích by se měla rodinná politika více zaměřit na sociálně slabé rodiny, na neúplné rodiny
 • Peníze investované do rodinných pasů končí v agentuře, monitoringu a propagaci, což je neefektivní
 • Dotační a grantová politika - mnoho různorodých subjektů a projektů
 • Dotace do sociální oblasti jsou sníženy o dotace na rodinnou politiku
Zobrazeno 3025 x